คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 30/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่เป็นเอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 30/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่เป็นเอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ประเภท ประกาศ/พรบ.
กลุ่ม ประกาศจากจังหวัดปัตตานี
เมื่อ 8 พฤษภาคม 2564
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 30/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่เป็นเอกเทศสำหรับแยกกัก หรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ