คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 31/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 31/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ประเภท ประกาศ/พรบ.
กลุ่ม ประกาศจากจังหวัดปัตตานี
เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 31/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ