คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ)34/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ)34/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ประเภท ประกาศ/พรบ.
กลุ่ม ประกาศจากจังหวัดปัตตานี
เมื่อ 18 มิถุนายน 2564
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ)34/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
วิดีโอ

…………………

ย้อนกลับ