Covid Bot แชตบอตช่วยคัดกรองก่อนพบแพทย์

Covid Bot แชตบอตช่วยคัดกรองก่อนพบแพทย์

ประเภท เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เมื่อ 1 เมษายน 2563
รายละเอียด
คลัสเตอร์วิจัยนวัตกรรมอนาคต หรือ FREAK Lab ร่วมกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP พัฒนาแชตบอตผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจในการช่วยประเมินความเสี่ยงของการติดเชื้อ โควิด-19 เบื้องต้นโดยการตอบคำถามที่ตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบของกรมควบคุมโรค การใช้งาน Covid Bot เปรียบเสมือนการไปโรงพยาบาลโดยจะมีพยาบาลคอยซักประวัติ อาการ และแพทย์วินิจฉัยความน่าจะเป็นเบื้องต้น รวมทั้งการให้คำแนะนำ โดย Covid Bot จะประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการตอบคำถามของผู้ใช้งาน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้น รวมทั้งมีระบบติดตามอาการโดยจะมีการประเมินความเสี่ยงซ้ำเพื่อให้ผลออกมามีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

…………………

ย้อนกลับ