HELP FROM HOME สื่อกลางความช่วยเหลือจากบ้านสู่โรงพยาบาลทั่วไทย

HELP FROM HOME สื่อกลางความช่วยเหลือจากบ้านสู่โรงพยาบาลทั่วไทย

ประเภท เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เมื่อ 20 เมษายน 2563
รายละเอียด
HELP FROM HOME คือ เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการต่อสาธารณะชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความต้องการอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ที่ส่งตรงจากสถานพยาบาลตามความต้องการจริงทั่วประเทศ HELP FROM HOME ยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้องค์ความรู้กับประชาชนที่ประสงค์จะนำอุปกรณ์ไปบริจาคอีกทางหนึ่ง เพื่อประชาชนที่สนใจมาร่วมบริจาคจะได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกสรรอุปกรณ์ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ทุกที่

…………………

ย้อนกลับ