nextstrain เว็บไซต์รวบรวมข้อมูล ทำเส้นทางการแพร่ระบาดและการกลายพันธ์ุของเชื้อไวรัสโควิด-19

nextstrain เว็บไซต์รวบรวมข้อมูล ทำเส้นทางการแพร่ระบาดและการกลายพันธ์ุของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประเภท เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เมื่อ 3 เมษายน 2563
รายละเอียด
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล ทำเส้นทางการแพร่ระบาด ติดตามการกลายพันธุ์ แยกเป็นสายพันธ์ุย่อยต่างๆ สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการแยกวิเคราะห์วิจัยของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ

…………………

ย้อนกลับ