หน้าหลัก

ความเคลื่อนไหวล่าสุด COVID-19

บริการขอยืมหนังสือออนไลน์

  • รหัสนักศึกษา หรือ เลขที่บาร์โค้ดของสมาชิกห้องสมุด
  • ระบุเลขเรียกหนังสือและชื่อหนังสือ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลหนังสือที่ต้องการได้จากระบบ OPAC http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/Search_Basic.aspx

    ตัวอย่างการใส่ข้อมูล
    1. 005.268 จ111อ 2555 Android App Development ฉบับสมบูรณ์
    2. 006.76 อ15บ 2553 basic & workshops PHP + AJAX
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY

ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในระบบสามมิติในระดับโลกและประเทศไทยรายจังหวัด

พัฒนาระบบโดย นายอลงกต วงศ์สุวรรณ และ นายสมพร ช่วยอารีย์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยสามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลในทุกระบบปฏิบัติการ ได้ที่ http://www.pbwatch.net/COVID19

บริการออนไลน์ ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

OPAC

สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ

PSU Knowledge Bank

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็ม/บทคัดย่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต

TDC

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็ม/บทคัดย่อ ของ 96 มหาวิทยาลัยและองค์กรทั่วประเทศ

SOREDA

งานวิจัยและบทความฉบับเต็มที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้

ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้

รวบรวมข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้จากข่าวออนไลน์ต่างๆ

ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ฐานข้อมูลที่วิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสำนักพิมพ์ออนไลน์ต่างๆ ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน

ThaiJO

บทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย - TCI

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

บริการยืมหรือขอถ่ายสำเนาจากห้องสมุดอื่นๆ *ดูรายละเอียดเพิ่มเติม