ยืมหนังสือออนไลน์ ง่ายๆ ไม่ต้องเข้าห้องสมุด

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1. เลือกทรัพยากรที่ต้องการ

ทางเลือกที่ 1 สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดทั้ง e-Book, e-Journal, วิทยานิพนธ์และงานวิจัย และอื่นๆ โดยไม่ต้องยืมตัวเล่มจริง

EDS One Search

VPN

EBSCO eBooks

VPN

Online Databases

VPN

TDC

VPN

ThaiJo
PSU Knowledge Bank
OAR One Search
JFK Journals Online Shelf
EDS One Search (VPN)
EBSCO eBooks (VPN)
Online Databases (VPN)
TDC (VPN)
ThaiJo
PSU Knowledge Bank
OAR One Search
JFK Journals Online Shelf
*วิธีการเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPN)

ทางเลือกที่ 2 ยืมตัวเล่มจริงโดยค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด (OPAC) จากช่องทางด้านล่างนี้ จากนั้นคลิกเลือกรายการที่ต้องการยืม

ระบุคำค้น เช่น Solar Cell แล้วคลิกปุ่มค้นหา...

ขั้นตอนที่ 2. ระบุข้อมูลผู้ใช้บริการ

รายการคำขอล่าสุด​