หน้าหลัก

ความเคลื่อนไหวล่าสุด COVID-19

ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ในระบบสามมิติในระดับโลกและประเทศไทยรายจังหวัด

พัฒนาระบบโดย นายอลงกต วงศ์สุวรรณ และ นายสมพร ช่วยอารีย์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยสามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลในทุกระบบปฏิบัติการ ได้ที่ http://www.pbwatch.net/COVID19