ยืมหนังสือออนไลน์ ง่ายๆ ไม่ต้องเข้าห้องสมุด

บริการขอยืมหนังสือออนไลน์

  • รหัสนักศึกษา หรือ เลขที่บาร์โค้ดของสมาชิกห้องสมุด
  • ระบุเลขเรียกหนังสือและชื่อหนังสือ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลหนังสือที่ต้องการได้จากระบบ OPAC http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/Search_Basic.aspx

    ตัวอย่างการใส่ข้อมูล
    1. 005.268 จ111อ 2555 Android App Development ฉบับสมบูรณ์
    2. 006.76 อ15บ 2553 basic & workshops PHP + AJAX
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY

รายการคำขอล่าสุด​

สถิติการให้บริการ